Raporlar

Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi

Ağustos 2013

Tıbbi cihazlar, her ülke için en öncelikli ve kritik sistemlerden biri olma özelliğini hep koruyan sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir bileşenidir.

Doğal ve ucuz uygulamalar ile başlayan tıbbi cihazların gelişim eğrisi bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak, hem kullanılan teknikler hem de yararlanılan teknolojiler bakımından çok hızlı ve sürekli bir değişim içine girerek büyümüş, çeşitlenmiş ve karmaşıklaşmıştır.

Teknoloji Dosyası 2. ’Sağlık Teknolojileri Patent Verileri Analizi

Ocak 2018

Teknolojik ve bilimsel alandaki gelişmeler gerek ulusal gerekse uluslararası sistemde birçok alanda olduğu gibi medikal sektörde de önemli rol oynamaktadır.

Son yüzyılda görülen sağlık teknolojileri alanındaki gelişmeler, tıbbi cihazlarda yenilikçi çalışmaların ilerlemesini de beraberinde getirerek tanı, tedavi ve iyileşme süreçlerinde kolaylık sağlamaktadır.

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, sağlık teknolojileri alanında önemli gelişmeler sağlanmış olsa da uluslararası platformda teknolojik gelişmişlik düzeyi ve küresel pazar fırsatı bakımından geride kalma riski taşımaktadır. Sağlık teknolojileri alanındaki yenilikçi faaliyetlerin ve girişimlerin girişimcilik ekosistemi unsurları dahilinde incelenmesi bu alanda altyapısal çözümlerin oluşturulmasında kilit role sahiptir. Girişimcilik ekosistemindeki teknolojik gelişmişlik düzeyinin ölçülebilmesi ve anlamlandırılabilmesi için bir referans noktasına ihtiyaç vardır.