Raporlar

TECHNOSCAPE / GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ 2019

Aralık 2018

“Sanayimizin teknoloji liderlerinin gözünden gelecekte üssel etki yaratacak teknolojiler”

Geleceğimiz bilimsel ve teknolojik gelişmeler aracılığıyla her geçen gün daha çarpıcı bir biçimde değişiyor. Bizleri her zamankinden daha farklı bir gelecek bekliyor. Bu değişimden haberdar olmak için geleceğimizi şekillendirecek trendlere dair görüşleri içeren bir çalışma olarak Tecnoscape’i hazırladık. Çalışmayı İngilizce ve Türkçe olarak inceleyebilirsiniz.

Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi / Güncellenmiş 2.Baskı

Aralık 2018

Tıbbi cihaz sektörü adına bu çalışma sektörel farklılıklarımızı ve beklentilerimizi, somut hedefler olarak ortaya koyabildiğimiz bir strateji dokümanı ve ayrıca ABD, Brezilya ve Japonya’da sektörümüzün nasıl şekil aldığını açıklayan bir analiz içeriyor.

Bu çalışma ile var olan tıbbi cihaz sanayimizi korumak, üretemediğimiz teknolojiler için sanayimizi geliştirmek ve hazırlamak için neler yapmamız gerektiğine dair geliştirilmeye açık bir yol haritası sunuyoruz.

2030'a Doğru Sağlık

Aralık 2018

Yeni teknolojilerin etkisiyle sağlık ekosisteminde dönüşüm hızlanmıştır. Teknolojilerin etkiler ve sağlık ekosistemindeki sürdürülebilirlik sorunlarının artışı ile birlikte yenilikçi, maliyet etkin ve hasta merkezli çözüm arayışları gündemdedir.

Bu rapor, 2030’da sağlık ekosistemine ilişkin öngörü oluşturmak üzere bir akıllı tahmin yaklaşımı ve araç seti sunmayı amaçlamaktadır.

Sağlık Değer Zinciri 101

Aralık 2018

Sağlık sektörü mikro düzeyde düşünüldüğünde insan sağlığını koruma ve iyileştirmede, makro düzeyde ele alındığında ise toplumların refahının artırılmasında en önemli rolü oynayan sektörlerin başında gelmektedir. Bu rapor sağlık sektörüne ve gelişimine dair detaylı bilgiler içermektedir.

Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi

Ağustos 2013

Tıbbi cihazlar, her ülke için en öncelikli ve kritik sistemlerden biri olma özelliğini hep koruyan sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir bileşenidir.

Doğal ve ucuz uygulamalar ile başlayan tıbbi cihazların gelişim eğrisi bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak, hem kullanılan teknikler hem de yararlanılan teknolojiler bakımından çok hızlı ve sürekli bir değişim içine girerek büyümüş, çeşitlenmiş ve karmaşıklaşmıştır.

Teknoloji Dosyası 2. ’Sağlık Teknolojileri Patent Verileri Analizi

Ocak 2018

Teknolojik ve bilimsel alandaki gelişmeler gerek ulusal gerekse uluslararası sistemde birçok alanda olduğu gibi medikal sektörde de önemli rol oynamaktadır.

Son yüzyılda görülen sağlık teknolojileri alanındaki gelişmeler, tıbbi cihazlarda yenilikçi çalışmaların ilerlemesini de beraberinde getirerek tanı, tedavi ve iyileşme süreçlerinde kolaylık sağlamaktadır. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, sağlık teknolojileri alanında önemli gelişmeler sağlanmış olsa da uluslararası platformda teknolojik gelişmişlik düzeyi ve küresel pazar fırsatı bakımından geride kalma riski taşımaktadır. Sağlık teknolojileri alanındaki yenilikçi faaliyetlerin ve girişimlerin girişimcilik ekosistemi unsurları dahilinde incelenmesi bu alanda altyapısal çözümlerin oluşturulmasında kilit role sahiptir. Girişimcilik ekosistemindeki teknolojik gelişmişlik düzeyinin ölçülebilmesi ve anlamlandırılabilmesi için bir referans noktasına ihtiyaç vardır.